หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
รายงานสรุปผลการพยากรณ์ลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 7:00 น.
1. ข้อมูลปริมาณน้ำฝน
สถานีโทรมาตร
ที่ตั้ง
ปริมาณฝนตรวจวัดสะสม (ม.ม.)
ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า
ฝนเมื่อวาน
ฝน 2 วัน
ฝน 3 วัน
วันนี้
1 วัน
2 วัน
110501T น้ำแม่วงก์ที่บ้านคลองสาลีต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์0.000.004.500.6422.1822.18
110202T โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์0.000.000.0060.67109.51109.51
110505T ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์0.000.000.007.7111.4311.43
110304T โรงเรียนอนุบาลแม่เปินต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์0.000.000.0026.9435.9735.97
110305T รพ.สต.บ้านร่องตาทีต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี0.000.000.0026.9435.9735.97
110506T สาธารณสุข อ.หนองฉางต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี0.000.000.007.7111.4311.43
110303T คลองโพธิ์ที่บ้านทุ่งสงบต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี0.000.0045.5026.9435.9735.97
** หมายเหตุ : ปริมาณฝนคาดการณ์ ได้จากการประมวลผลและคำนวณข้อมูลภาพจาก NWP Model กรมอุตุนิยมวิทยา**
2. ข้อมูลน้ำท่า
สถานีโทรมาตร
ที่ตั้ง
ระดับเตือนภัย
ข้อมูลระดับน้ำตรวจวัด (ม.รทก.)
ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า
เมื่อวาน
วันนี้
1 วัน
2 วัน
3 วัน
ระดับสูงสุด
แนวโน้ม
วันที่-เวลา
ระดับน้ำ
110501T น้ำแม่วงก์ที่บ้านคลองสาลีต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์66.262.0062.0061.9961.9961.982019-04-21 08:00:0062.00คงที่
110503T แม่น้ำตากแดดที่บ้านหนองขาลายต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี31.727.5027.5027.4927.4927.482019-04-21 08:00:0027.50คงที่
110504T แม่น้ำตากแดดที่บ้านบุญลือต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี21.717.8117.6517.6417.6417.632019-04-21 08:00:0017.65คงที่
110301T คลองโพธิ์ที่บ้านคลองบ่วงสามัคคีต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์125.876124.00124.00123.99123.99123.982019-04-21 08:00:00124.00คงที่
110302T คลองท่าข้ามที่บ้านท่าข้ามต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์75.573.9373.7773.7673.7673.752019-04-21 08:00:0073.77คงที่
110303T คลองโพธิ์ที่บ้านทุ่งสงบต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี47.750.2445.0445.0345.0345.022019-04-21 08:00:0045.04คงที่
110401T ห้วยทับเสลาที่บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี125.855123.58123.63123.63123.63123.632019-04-21 08:00:00123.63คงที่
110402T ห้วยทับเสลาที่บ้านนาไร่เดียวต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี105.6103.00103.00103.00103.00103.002019-04-21 08:00:00103.00คงที่
110403T ห้วยทับเสลาที่บ้านดินแดงต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี86.583.5083.5083.5083.5083.502019-04-21 08:00:0083.50คงที่
110502T ห้วยวังม้าที่บ้านหนองเตยต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์55.251.5051.8051.7951.7951.782019-04-21 08:00:0051.80คงที่
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000