หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
รายงานสรุปผลการพยากรณ์ลุ่มน้ำปิง วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 7:00 น.
1. ข้อมูลปริมาณน้ำฝน
สถานีโทรมาตร
ที่ตั้ง
ปริมาณฝนตรวจวัดสะสม (ม.ม.)
ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า
ฝนเมื่อวาน
ฝน 2 วัน
ฝน 3 วัน
วันนี้
1 วัน
2 วัน
061503T น้ำแม่ตื่นที่บ้านดอยต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่0.000.000.0029.0089.5089.50
062002T โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนต.โบ่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร0.504.504.5045.8383.8883.88
060813T โรงเรียนวัดยั้งเมินต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่0.000.000.002.9230.9830.98
060710T โรงเรียนแม่ตะไคร้ต.แม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่0.000.000.0014.9337.3737.37
060906T โรงเรียนบ้านนาทรายต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน0.000.000.0037.5279.4079.40
061902T โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก0.000.000.0020.5342.6442.64
061103T รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรรต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่0.000.000.0040.8355.8355.83
060814T น้ำแม่ขานที่บ้านท่าโป่งต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่0.000.000.000.0013.1313.13
060711T โรงเรียนวัดห้วยแก้วต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่0.000.000.008.0825.0025.00
060907T โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน0.000.000.0027.9451.0951.09
060205T โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่0.000.000.0010.0024.9124.91
060306T โรงเรียนพร้าวบูรพาต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่40.5040.5040.5034.6790.0093.50
061207T โรงเรียนบ้านแม่นาจรต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่0.000.000.008.0647.8447.84
061206T น้ำแม่แจ่มที่บ้านทัพต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่0.000.000.0048.34128.04128.04
** หมายเหตุ : ปริมาณฝนคาดการณ์ ได้จากการประมวลผลและคำนวณข้อมูลภาพจาก NWP Model กรมอุตุนิยมวิทยา**
2. ข้อมูลน้ำท่า
สถานีโทรมาตร
ที่ตั้ง
ระดับเตือนภัย
ข้อมูลระดับน้ำตรวจวัด (ม.รทก.)
ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า
เมื่อวาน
วันนี้
1 วัน
2 วัน
3 วัน
ระดับสูงสุด
แนวโน้ม
วันที่-เวลา
ระดับน้ำ
060109T แม่น้ำปิงที่บ้านสบอ้อต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่372.444368.70368.70n/an/an/a--n/a
060905T น้ำแม่ลี้ที่อำเภอลี้ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน468.686462.95462.90n/an/an/a--n/a
061503T น้ำแม่ตื่นที่บ้านดอยต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่792.425787.77787.93n/an/an/a--n/a
061401T น้ำแม่หาดที่บ้านโป่งทุ่งต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่313.195308.83308.83n/an/an/a--n/a
061901T คลองแม่ระกาที่บ้านวังชะโอนต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร92.70688.7188.71n/an/an/a--n/a
061701T ห้วยแม่ท้อที่อำเภอเมืองตากต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก109.236105.74105.74n/an/an/a--n/a
061801T คลองวังเจ้าที่บ้านคลองลึกต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก114.159110.20110.14n/an/an/a--n/a
062001T คลองสวนหมากที่บ้านน้ำโท้งต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร83.38380.1380.10n/an/an/a--n/a
060110T แม่น้ำปิงที่บ้านบางแก้วต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์40.37437.3137.36n/an/an/a--n/a
060111T แม่น้ำปิงที่บ้านปากร้องห้วยจี้ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก119.165118.41118.49n/an/an/a--n/a
060305T น้ำแม่งัดที่บ้านโป่งบัวบานต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่401.724396.69396.69n/an/an/a--n/a
060814T น้ำแม่ขานที่บ้านท่าโป่งต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่312.826308.17308.21n/an/an/a--n/a
061206T น้ำแม่แจ่มที่บ้านทัพต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่470.269466.78466.78n/an/an/a--n/a
060709T น้ำแม่กวงที่ลำพูนต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน294.671289.27289.27n/an/an/a--n/a
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000