หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
รายงานสรุปผลการพยากรณ์ลุ่มน้ำวัง วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 7:00 น.
1. ข้อมูลปริมาณน้ำฝน
สถานีโทรมาตร
ที่ตั้ง
ปริมาณฝนตรวจวัดสะสม (ม.ม.)
ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า
ฝนเมื่อวาน
ฝน 2 วัน
ฝน 3 วัน
วันนี้
1 วัน
2 วัน
070116T แม่น้ำวังที่บ้านแม่เตี๊ยะต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง6.006.006.0029.6960.2660.26
070203T ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังแก้วต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง0.000.000.005.0024.3324.33
070603T โรงเรียนสบจางวิทยาต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง0.000.000.0012.2738.7838.78
070501T บ้านแม่ตาลน้อยต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง0.000.000.0025.2053.6753.67
070801T รพ.สต.บ้านท่ามะเกว๋นต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง0.000.000.0029.6960.2660.26
070802T โรงเรียนบ้านแม่พริกบนต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง0.000.000.0029.6960.2660.26
070704T เทศบาลตำบลเสริมซ้ายต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง0.000.000.0022.1065.4065.40
070305T โรงเรียนเมืองปานวิทยาต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง0.000.000.006.0018.2518.25
070111T แม่น้ำวังที่บ้านแป้นโป่งชัยต.บ้านเสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง0.000.000.0012.1425.3525.35
070112T แม่น้ำวังที่บ้านบุญนาคต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง0.000.001.5025.2053.6753.67
** หมายเหตุ : ปริมาณฝนคาดการณ์ ได้จากการประมวลผลและคำนวณข้อมูลภาพจาก NWP Model กรมอุตุนิยมวิทยา**
2. ข้อมูลน้ำท่า
สถานีโทรมาตร
ที่ตั้ง
ระดับเตือนภัย
ข้อมูลระดับน้ำตรวจวัด (ม.รทก.)
ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า
เมื่อวาน
วันนี้
1 วัน
2 วัน
3 วัน
ระดับสูงสุด
แนวโน้ม
วันที่-เวลา
ระดับน้ำ
070110T แม่น้ำวังที่ อ.วังเหนือต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง403.567399.46399.46399.46399.46399.452019-07-16 08:00:00399.46คงที่
070116T แม่น้ำวังที่บ้านแม่เตี๊ยะต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง184.565176.49176.48176.48176.48176.482019-07-09 08:00:00176.48คงที่
070117T แม่น้ำวังที่เทศบาลตำบลแม่ปุต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง158.715154.77154.76154.76154.76154.762019-07-16 08:00:00154.76คงที่
070118T แม่น้ำวังที่บ้านแม่สลิดต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก131.951126.56126.53126.53126.53126.532019-07-16 08:00:00126.53คงที่
070604T น้ำแม่จางที่บ้านลู่ใหม่ไชยมงคลต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง265.796259.10259.11259.10259.09259.092019-07-16 08:00:00259.11คงที่
070111T แม่น้ำวังที่บ้านแป้นโป่งชัยต.บ้านเสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง287.89284.01284.01n/an/an/a--n/a
070403T น้ำแม่ตุ๋ยที่บ้านแค่ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง251.727246.63246.71246.70246.70246.702019-07-16 08:00:00246.71คงที่
070703T น้ำแม่ต๋ำที่บ้านนาบอนต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง227.696222.25222.24222.24222.24222.242019-07-16 08:00:00222.24คงที่
070304T น้ำแม่สอยที่บ้านหนองกอกต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง342.209340.30340.30340.30340.30340.302019-07-16 08:00:00340.30คงที่
070115T น้ำแม่วังที่บ้านอ้อต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง199.072193.33193.29193.29193.29193.292019-07-16 08:00:00193.29คงที่
070112T แม่น้ำวังที่บ้านบุญนาคต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง249.207243.73243.71243.71243.70243.692019-07-16 08:00:00243.71คงที่
070114T แม่น้ำวังที่บ้านปงชัยต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง241.733236.18236.72236.67236.66236.662019-07-16 08:00:00236.72คงที่
070113T แม่น้ำวังที่ จ.ลำปางต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง226.935218.69218.62218.49218.49218.492019-07-16 08:00:00218.62คงที่
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000