หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
อภิธานศัพท์/คำนิยาม และสัญลักษณ์
1. สัญลักษณ์
คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่มีค่าปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ ที่มีค่าปริมาณน้ำฝนสะสมและค่าระดับน้ำ อยู่ในเกณฑ์ปกติ
คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่มีค่าปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ ที่มีค่าปริมาณน้ำฝนสะสมหรือค่าระดับน้ำ อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง
คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่มีค่าปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์เตือนภัย คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ ที่มีค่าปริมาณน้ำฝนสะสมหรือค่าระดับน้ำ อยู่ในเกณฑ์เตือนภัย
คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่มีการส่งข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีไปยังสถานีหลัก มีความล่าช้าไม่เกิน 1 ชั่วโมง คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ ที่มีการส่งข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีไปยังสถานีหลัก มีความล่าช้าไม่เกิน 1 ชั่วโมง
คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่มีการส่งข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีไปยังสถานีหลัก มีความล่าช้าไม่เกิน 3 วัน คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ ที่มีการส่งข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีไปยังสถานีหลัก มีความล่าช้าไม่เกิน 3 วัน
คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่มีการส่งข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีไปยังสถานีหลัก มีความล่าช้าเกินกว่า 3 วัน คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ ที่มีการส่งข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีไปยังสถานีหลัก มีความล่าช้าเกินกว่า 3 วัน
2. คำนิยาม
ฝนวันนี้ คือ ค่าตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เวลา 7:00 น. ของวันนี้ ถึง เวลา 7:00 น. ของวันพรุ่งนี้ เช่น ปริมาณฝนของวันที่ 23/7/2567  จะเท่ากับปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 23/7/2567  07:00 - 24/7/2567  07:00 เป็นต้น
ฝนเมื่อวาน คือ ค่าตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เวลา 7:00 น. ของเมื่อวาน ถึง เวลา 7:00 น. ของวันนี้ เช่น ปริมาณฝนเมื่อวานของวันที่ 23/7/2567  จะเท่ากับปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 22/7/2567  07:00 - 23/7/2567  07:00 เป็นต้น
ฝน 2 วัน คือ ค่าตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่วันที่ย้อนหลัง 2 วัน ณ เวลา 7:00 น. ถึง  เวลา 7:00 น. ของวันนี้ เช่น ปริมาณฝน 2 วัน ของวันที่ 23/7/2567  จะเท่ากับปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 21/07/2567  07:00 - 23/7/2567  07:00 เป็นต้น
ฝน 3 วัน คือ ค่าตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่วันที่ย้อนหลัง 3 วัน ณ เวลา 7:00 น. ถึง  เวลา 7:00 น. ของวันนี้ เช่น ปริมาณฝน 3 วัน ของวันที่ 23/7/2567  จะเท่ากับปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 20/07/2567  07:00 - 23/7/2567  07:00 เป็นต้น
3. อักษรย่อ
n/a คือ Not Applicable เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของการตรวจวัดหรือไม่มีการตรวจวัดในค่านั้นๆ
ม.รทก. คือ เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นหน่วยวัดระดับน้ำจริงรวมค่าความสูงจากค่าระดับน้ำทะเลปานกลางแล้ว
ลบ.ม. คือ ลูกบาศก์เมตร เป็นหน่วยสำหรับวัดค่าปริมาณการไหลของน้ำมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ลบม./วินาที)
มม. คือ มิลลิเมตร เป็นหน่วยสำหรับวัดค่าปริมาณน้ำฝน
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000