วันที่-เวลา ข้อมูล

พยากรณ์อากาศวันนี้
ปริมาณฝนสะสมวันนี้
สถานี
ปริมาณฝนสะสม
060814T น้ำแม่ขานที่บ้านท่าโป่ง2.50
060205T โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง4.50
120108T รพ.สต.บ้านทับกี่3.00
070802T โรงเรียนบ้านแม่พริกบน1.00
070305T โรงเรียนเมืองปานวิทยา21.00

ข้อมูลการแจ้งเตือน
สถานี
สถานการณ์
สถานการณ์ปกติ
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000