หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
รายงานสรุปผลการพยากรณ์ลุ่มน้ำป่าสัก วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 7:00 น.
1. ข้อมูลปริมาณน้ำฝน
สถานีโทรมาตร
ที่ตั้ง
ปริมาณฝนตรวจวัดสะสม (ม.ม.)
ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า
ฝนเมื่อวาน
ฝน 2 วัน
ฝน 3 วัน
วันนี้
1 วัน
2 วัน
120901T ห้วยมวกเหล็กที่ อ.มวกเหล็กต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี0.000.000.003.5718.3418.34
120401T โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูลต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์0.0018.5019.0036.4257.5057.50
120701T บ้านสำราญต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี4.004.0018.5053.59100.67100.67
120601T โรงเรียนบ้านหนองมะค่าต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี0.000.006.508.7538.0038.00
120108T รพ.สต.บ้านทับกี่ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย0.000.000.0071.78100.34100.34
120501T โรงเรียนบ้านสันเจริญต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์0.000.000.0031.3153.5953.59
120802T โรงเรียนซอย12 สาย 4 ซ้ายต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี0.000.000.008.8415.5415.54
120502T อบต.บึงกระจับต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์0.000.000.0031.3153.5953.59
120702T ลำสนธิที่บ้านท่ายางต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี0.000.000.0053.59100.67100.67
** หมายเหตุ : ปริมาณฝนคาดการณ์ ได้จากการประมวลผลและคำนวณข้อมูลภาพจาก NWP Model กรมอุตุนิยมวิทยา**
2. ข้อมูลน้ำท่า
สถานีโทรมาตร
ที่ตั้ง
ระดับเตือนภัย
ข้อมูลระดับน้ำตรวจวัด (ม.รทก.)
ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า
เมื่อวาน
วันนี้
1 วัน
2 วัน
3 วัน
ระดับสูงสุด
แนวโน้ม
วันที่-เวลา
ระดับน้ำ
120105T แม่น้ำป่าสักที่บ้านวังมลเหนือต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์160.9156.41167.02n/an/an/a--n/a
120901T ห้วยมวกเหล็กที่ อ.มวกเหล็กต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี192.6188.50188.50n/an/an/a--n/a
120107T แม่น้ำป่าสักที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์113.4109.59109.58n/an/an/a--n/a
120106T แม่น้ำป่าสักที่ อ.เสาไห้ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี10.66.486.35n/an/an/a--n/a
120205T แม่น้ำป่าสักที่บ้านอุ่มกะทาดต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์215.8211.10211.09n/an/an/a--n/a
120109T แม่น้ำป่าสักที่ อ.แก่งคอยต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี14.67.447.44n/an/an/a--n/a
120110T แม่น้ำป่าสักที่บ้านวังโบสถ์ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์92.584.9284.92n/an/an/a--n/a
120304T ห้วยน้ำพุงที่บ้านกกกะบากต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย305301.72301.73n/an/an/a--n/a
120111T แม่น้ำป่าสักที่บ้านจางวางต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์132.7129.17129.17n/an/an/a--n/a
120305T ห้วยน้ำพุงที่ อ.หล่มเก่าต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์158.1155.26155.24n/an/an/a--n/a
120112T แม่น้ำป่าสักที่บ้านหนองแหวนต.วังมะช่อ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์100.393.4393.43n/an/an/a--n/a
120113T แม่น้ำป่าสักที่บ้านเขาคลังต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์52.947.0146.99n/an/an/a--n/a
120702T ลำสนธิที่บ้านท่ายางต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี5351.9051.90n/an/an/a--n/a
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000